متقاضیان محترم،

 دستور العمل ثبت اطلاعات اولیه جهت اعلام آمادگی به منظور حضور در نمایشگاه را در اینجا مطالعه فرمائید.