اعضای حقوقی انجمن عبارتند از:

  • شرکت فن پایا
  • شرکت الکتروسیم هدایت
  • شرکت سوریا سامان هور
  • شرکت تامین انرژی برق ایرانیان تابان
  • شرکت پاک آتیه
  • شرکت راهداران ایمن نقش جهان
  • شرکت برق آفتابی هدایت نور یزد
  • شرکت سولار کار مهر