اعضای هیات مدیره انجمن:

آقای دکتر علیرضا نورپور - شرکت فن پایا (دبیر)
آقای مهندس سعید شریعتی راد- شرکت الکتروسیم هدایت (رییس هیات مدیره)
آقای دکتر محسن نجیب زاده - شرکت سوریا سامان هور (نایب رییس هیات مدیره)
آقای مهندس شاهین جاوید میلانی- شرکت تابان (عضو هیات مدیره و مسئول مالی)
آقای مهندس سید حجت تقوی- شرکت پاک آتیه (عضو هیات مدیره)