نمایه مقالات پذیرفته شده در ISC
1397-05-15

مقالات پذیرفته شده در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می گردند.

کد اختصاصی همایش: ۸۰۵۰۲-۹۷۱۸۰