حضور توانیر در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران
1398-04-20

باتوجه به اهمیت موضوع و برنامه شرکت توانیر برای تامین برق عشایر و روستاها از طریق انرژی خورشیدی طبق هماهنگی های بعمل آمده، مقرر گردید دفتر طرح برق روستایی کشور (شرکت توانیر) در طول برگزاری پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران "میز مشاوره مستقیم در زمینه اجرای طرح برق روستایی کشور" داشته باشد.

زمان:۲۷-۳۰ مردادماه ۱۳۹۷
مکان: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران