حضور ساتبا در پنجمین نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران
1397-04-16

باتوجه به اهمیت موضوع خرید تضمینی برق خانگی و فعالیت گسترده ساتبا بعنوان متولی امر، طبق هماهنگی های بعمل آمده، مقرر گردید دفتر صدور مجوزها و پروانه های ساتبا در طول برگزاری پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران "میز مشاوره مستقیم در زمینه خرید تضمینی برق" داشته باشد.