کارگاه های آموزشی
1397-03-06

جهت ثبت نام، نام و نام خانوادگی با املای انگلیسی، عنوان کارگاه و تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال نمایید.

آدرس ایمیل: icese_conf@ut.ac.ir

شماره حساب را از اینجا ببینید.

سرفصل های کارگاه را از اینجا   ببینید.

هزینه حضور در کار گاه های آموزشی برای دانشجویان هفتصدهزار ریال و برای سایرین یک میلیون ریال است.