حمایت کنندگان اصلی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
حمایت کنندگان رسانه ای
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران_|_Federation of Iran's energy exports and related industries
انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران
انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران_|_Iranian Solar Energy Scientific Society
انجمن علمی انرژی بادی ایران_|_Iranian Wind Energy Association