کلیه مقالات میباست منحصرا به زبان انگلیسی، در قالب کنفرانس (برای دانلود کلیک نمایید) و حداکثر در 10 صفحه نگارش و از طریق آدرس ایمیل  icese_conf@ut.ac.ir ارسال گردند.

وضعیت مقالات (پذیرش/ رد/ نیاز به ویرایش و ارسال مجدد) ار طریق ایمیل به اطلاع نویسنده مسئول مقالات خواهد رسید.

پس از برگزاری کنفرانس، مقالات منتخب به Journal of Solar Energy Research معرفی میگردند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر منحصرا از طریق ایمیل مکاتبه فرمایید.