پس از چهار دوره برگزاری موفق کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی در محل دانشگاه تهران و در کنار آن ارایه دستاوردهای پژوهشی و صنعتی که با استقبال شرکت های داخلی روبرو شد، مقرر گردید در جهت ارتقای سطح عرضه دستاوردها و یافته های صنعتی و پژوهشی بخش نمایشگاهی در محل دانشگاه تهران برگزار گردد. با توجه به اهمیت موضوع و تجربیات قبلی انتظار می رود این نمایشگاه از استقبال خوبی برخوردار باشد.